Verzekeringstermen A-Z

Verzekering Alfabet A-Z

Bel voor Service & Advies: Tel. 072-5092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00


Lees ons alfabet, waarin we de meest gebruikte termen op een eenvoudige wijze voor u hebben uitgelegd.

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Algemene voorwaarden

Dit zijn bepalingen die gelden voor alle verzekerden met een bepaalde verzekering.

All-Risk ( WA + Casco )

Dit is het meest uitgebreide type verzekering. Met deze verzekering bent u ook gedekt voor schade die u door eigen schuld toebrengt aan uw eigen auto.

Assurantiebelasting

21% gerekend over de netto premie bij schadeverzekeringen. De door u betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen.

Begunstigde

Dit is degene die de uitkering in ontvangst gaat nemen.

Bereddingskosten

Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten die direct bij of na een gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade.

Bonus / malus korting

Een systeem van premiestelling waarbij schadevrij rijden een korting op de premie geeft en schade veroorzaken een daling van de korting of zelfs een toeslag op de basispremie.

Bonus / malus beschermer

Indien men op de hoogste b/m trede staat gaat men bij een schuldschade wel terug in treden maar behoudt de maximale korting.

Braak

Inbraak met zichtbare beschadiging, bijvoorbeeld een gebroken raam of sloten die zijn ontwricht.

Casco

Casco omvat bij een autoverzekering de auto zelf met de motor en alles wat verder tot de standaard uitrusting hoort.

Cataloguswaarde

Dit is de nieuwprijs van de auto bij aflevering, inclusief af-fabriek gemonteerde opties/accessoires. Door de dealer of door u zelf aangebrachte accessoires zitten niet in deze catalogusprijs. Dergelijke zaken kun je meeverzekeren met de extra module: Accessoires.

Clausule

Een clausule is een extra voorwaarde in een verzekering. Bijvoorbeeld een alarmeis.

Contractsvervaldatum

Dit is de datum waarop de verzekering eindigt. Bij de meeste verzekeraars kunt u de particuliere polis binnen 1 maand opzeggen. Bij zakelijke verzekeraars blijft de contractsduur gehandhaafd.

Dekking

Alles wat verzekerd is.

Dekkingsgebied

De landen waarin de verzekering geldt. Op de groene kaart kunt u bijvoorbeeld kijken voor welke landen de dekking geldt.

Dagwaarde

De verkoopwaarde van de auto in de staat, zoals die was op het moment vlak voor de schade. Vaak zal de waarde door een expert worden overeengekomen.

Eigen risico

Dit is het bedrag dat u voor eigen rekening neemt bij een schade.

Expert

Dit is een deskundige die voor de vaststelling van een schadebedrag kan worden ingeschakeld.

Groene kaart

De groene kaart is een verklaring dat een motorvoertuig dat in het buitenland een schade veroorzaakt in het afgevende land een WA verzekering heeft, waarbij de schade aan derde is verzekerd. U krijgt elk jaar van uw verzekeraar een nieuwe groene kaart.

Kenteken

Ieder motorvoertuig, dus ook auto’s, motoren en aanhangers van meer dan 750 kilo laadvermogen moeten een eigen kentekenplaat hebben. Aanhangers minder dan 750 kilo laadvermogen hebben hetzelfde kenteken als het trekkend voertuig maar dan in een witte uitvoering. Bij verlies van een kenteken, moet dit gemeld worden aan het RDW.

KiFiD

Dit is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Kilometerpremie

Dit is de premie die u per termijn voor uw Kilometerverzekering voldoet.

Kilometerverzekering

Dit is een autoverzekering waarvan de hoogte van premie hoofdzakelijk afhangt van het aantal te rijden kilometers per jaar.

Leaseverklaring

Dit is de schriftelijke verklaring van uw leasemaatschappij waarop staat wanneer u een eventuele schade hebt gehad. Belangrijk document want deze nemen wij namelijk over.

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Bijvoorbeeld een hersenschudding bij het slachtoffer van een ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. U kunt bijvoorbeeld denken aan langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door een ongeluk. Bij aansprakelijkheid voor letselschade bent u verzekerd voor ten minste 5 miljoen euro.

Loyaliteitskorting ( alleen met een Kilometerverzekering )

Dit is de korting die u krijgt als u langer bij een verzekeraar klant blijft. Uw premie zal elk jaar lager worden zolang u met hetzelfde product klant blijft.

Materiële schade

Materiële schade is schade aan spullen. Dit kan bijvoorbeeld schade aan de auto of bromfiets van het slachtoffer zijn. Maar ook schade aan kleding is materiële schade. Bij aansprakelijkheid voor materiële schade bent u verzekerd voor ten minste 1 miljoen euro per ongeluk.

Mutatie

Een wijziging op uw verzekering. Deze wijziging kan betrekking hebben op een wijziging van een voertuig, maar kan bijvoorbeeld ook een adreswijziging of de wijziging van een rekeningnummer zijn.

No-claim korting

Dit is de korting die u krijgt op de premie, als u een jaar lang geen schade claimt.

Nieuwwaarderegeling

Dat is de waarde die u die u voor uw auto krijgt uitgekeerd afhankelijk van de leeftijd van de auto. De kilometerverzekering heeft een mogelijkheid tot uitbreiding van dit termijn tot maar liefst 3 jaar. De nieuwwaarderegeling kan per verzekeraar verschillen.

Occasionwaarderegeling

Sommige maatschappijen kennen de occasionwaarderegeling toe. Als u een tweedehands auto hebt gekocht bij een officieel dealerbedrijf zoals de Bovag, kijkt de verzekeraar in geval van een schade niet naar de waardevermindering die de auto intussen heeft opgelopen.

Ongevallen voor inzittenden

Een extra verzekeringsdekking voor de bestuurder en alle passagiers op een wettelijk toegestane zitplaats. Er wordt een bedrag uitgekeerd na een ongeval.

Opschorten

De dekking op een verzekering kan tijdelijk worden opgeschort door bijvoorbeeld verkoop van een object. De verzekeringsoverkomst blijft dan wel bestaan en kunt u hervatten op het moment u weer een ander voertuig gaat aankopen. Maar ook door achterstallige premiebetaling kan een opschorting van de dekking ontstaan..

Opzegtermijn

Dit is het termijn waarbij de verzekering bij de verzekeraars kan worden opgezegd. Vaak zijn particuliere verzekeringen per maand opzegbaar. Voordelig voor u, want zo kunt u eerder gebruik maken van ons voordelige aanbod.

Pechhulpverzekering

Bij De Kilometerverzekering kunt u er voor kiezen naast de standaard hulp na een ongeval, om ook hulp bij pech in Nederland of Europa mee te verzekeren. Het maakt hierbij niet uit of u WA, WA + Extra of WA + Casco ( All-Risk ) bent verzekerd. Ook als de pech aan uzelf te wijten is (bijvoorbeeld wanneer u de verkeerde benzine in de tank hebt gegooid, uw sleutels bent kwijtgeraakt of met een lekke band staat), komt de Pechhulpdienst van Allianz Global Assistance u helpen.

Polis

De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst die wordt gemaakt door de verzekeringsmaatschappij. Het is uw bewijs van de verzekering. Bij De Kilometerverzekering ontvangt u bij het afsluiten van de verzekering ook direct al per email een elektronische polis.

Poliskosten

Eénmalige belasting van kosten bij opmaak of mutatie van een polis. 

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document.

Premie

Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is.

Rechtsbijstand

De verhaalsrechtsbijstandverzekering: verhalen van schade als gevolg van verkeersfouten van anderen. Er wordt voor u door verkeersjuristen van een rechtsbijstandverzekeraar serieus werk gemaakt om uw schade zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij, kosten van deskundigen worden betaald en indien nodig voor u geprocedeerd.

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen 

Deze gaat nog aanzienlijk verder dan de Verhaalsrechtsbijstandsverzekering: niet alleen recht op rechtsbijstand als gevolg van verkeersfouten van anderen, maar ook andere fouten waardoor uw vervoermiddel wordt beschadigd. Denkt u bijvoorbeeld aan schade veroorzaakt door een onjuist werkende wasstraat. Of uw garage vergeet na een onderhoudsbeurt (voldoende) olie in uw motor te doen enz.; U krijgt alle rechtshulp die nodig is om uw gelijk te krijgen.

Regels bij schaderegeling

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een belangrijke regel waaraan de verzekeraar zich moet houden. Kijk voor meer informatie over de Gedragscode op www.letselcode.nl.

Royementsverklaring

Schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat je opgebouwd hebt. Deze ontving u vroeger op papier van de verzekeraar. De gegevens worden tegenwoordig opgeslagen in een digitale database: Roy-data. Verzekeraars hebben inzicht in dit digitale systeem en wisselen uw opgebouwde schadevrije jaren hiermee uit aan elkaar.

Salvage

Engelse benaming voor berging, redding, bergloon. Het gaat om een samenstel van gecoördineerde maatregelen gericht op het verlenen van hulp aan de verzekerde in geval van schade en het beperken van schade tijdens en direct na het evenement door snel, kundig ingrijpen. Vooral voor de brandsector hebben verzekeraars hiertoe een speciale organisatie opgericht. De kosten verbonden aan de salvagemaatregelen komen ten laste van de betrokken brandverzekeraars. Mocht er geen dekking blijken te zijn, dan worden de kosten omgeslagen over alle verzekeraars die zijn aangesloten bij de Stichting Salvage.

Schadeformulier

Na een ongeval met een motorvoertuig dient u altijd een ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier toe te zenden aan de verzekeraar. Dit schadeformulier wordt u door De Kilometerverzekering samen met uw polis ter beschikking gesteld.

Schadeverzekering inzittenden

Dit is de schade die inzittenden, hun spullen, in uw auto lijden door een verkeersongeval.

Schadevrije jaren

Tijdens de looptijd van de autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt door de verzekeraar vastgesteld en vroeger op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring (ook wel bonus/malus-verklaring genoemd). U kunt het aantal schadevrije jaren ook opvragen bij de verzekeraar. De verklaring wordt na het beëindigen van de verzekering naar Roy-data gezonden die deze verklaring in bewaring neemt. Deze kan de nieuwe verzekeraar daar weer opvragen.

Sistercar clausule 

Volgens de WAM is schade geleden door de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig een toegestane uitsluiting. Daardoor zou ook schade, veroorzaakt door de verzekerde aan de tweede auto, ook uitgesloten zijn. Door opname van de sistercarclausule of sistershipclausule wordt ook schade door schuld van eigenaar-bestuurder toegebracht aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer gedekt.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor schade door geleden pijn of verdriet.

Taxatie

De inschatting van de hoogte van de (mogelijke) schade door een expert. Dit kan vooraf gebeuren om de hoogte van de premie te bepalen of achteraf om de hoogte van de uitkering te bepalen.

Uitkering

Het bedrag dat de verzekeraar betaalt als er gedekte schade is.

Vaste taxatie ( deskundige )

Begroting van de waarde van het gevaarsobject of van de grootte van het verzekerde belang door één of meer deskundigen, welke begroting door beide partijen bij de verzekeringsovereenkomst als hen bindend wordt aanvaard. Deze begroting wordt neergelegd in een taxatierapport. In geval van schade geldt de getaxeerde waarde als de werkelijke waarde onmiddellijk voor het evenement. Zolang deze taxatie krachtens de polisbepalingen haar geldigheid heeft behouden, kan zij niet door een van de partijen worden aangevochten. Zie in dit verband art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Verzekeraar

De maatschappij die het risico afdekt.

Verzekerde

De verzekerde is de persoon op wie het contract is afgesloten.

Verzekeringsbewijs

Het gedeelte van de polis met de naam van de verzekerde persoon en de verzekering die afgesloten is. Ook staat de ingangsdatum, de duur en de premie van de afgesloten verzekering op het polisblad.

Verzekeringsnemer

De persoon die een verzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij.

Verzekeringsplicht

Bij auto-, en Kilometerverzekeringen geldt voor het WA-gedeelte een verzekeringsplicht, hetgeen gecontroleerd wordt door het RDW. Deze plicht geldt niet voor de Rijksoverheid en voor de vrijgestelde gemoedsbezwaarden. Op het niet verzekeren van een motorrijtuig staat een boete van minimaal € 400,-.

Voorlopige dekking

Tijdelijke dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie door verzekeraar.

Vrijwaringsbewijs

Het papieren bewijs dat het voertuig van uw naam is afgeschreven.

WA ( wettelijke aansprakelijkheid )

Bij dit type bent u verzekerd tegen schade die u andere personen of hun eigendommen toebrengt bij het gebruik van de auto. Dit type verzekering is wettelijk verplicht, ook als u helemaal nooit met de auto rijdt.

WA + Extra  ( WA + Beperkt casco )

Dit is een WA verzekering met daarbij een verzekering voor schade buiten uw schuld aan uw eigen auto. Het gaat hier bijvoorbeeld om ruitschade, brandschade, stormschade en diefstal.

WA + Casco ( All-Risk )

Dit is het meest uitgebreide type verzekering. Met deze verzekering is uw auto ook gedekt voor schade die u door eigen schuld toebrengt aan uw auto. ( bijvoorbeeld van de weg raken )

Waarborgfonds (Wbf)

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien schade veroorzaakt is:

1. met een gestolen auto;

2. door een onbekende dader ;

3. Door een onverzekerde dader;

4. Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde;

5. Indien de verzekeraar insolvent is.

Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer. Eerst moet de dader worden opgespoord (politie aangifte) en aangespoord om te betalen. Als dat niet lukt, zal het Wbf een betaling doen en vervolgens verhalen op de veroorzaker. Alle Nederlandse verzekeraars dragen een stukje van de ontvangen premie af aan het Wbf.

Wet financieel toezicht

De Wet financieel toezicht (Wft) is een wettelijk kader voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiële dienstverlening moeten voldoen. De Kilometerverzekering beschikt vanzelfsprekend over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet financieel toezicht.

Bel voor Service & Advies: Tel. 072-5092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00


VOORDELIGE AUTOVERZEKERINGEN VERGELIJKEN

Verschillende dekkingsvormen

AUTOVERZEKERING

LEES MEER

Volg onze social media!

LEES MEER

Bij De Kilometerverzekering regelt u ook de beste deals voor:

Welkom bij De Kilometerverzekering!
×
Bent u voor het eerst op onze site?
Heeft u ons gevonden via BNR Nieuwsradio?