Arbodienst


Vanzelfsprekend is het belangrijk om een zieke werknemer goed te begeleiden. Dit begint bij effectief verzuimmanagement. Dit zorgt ervoor dat een zieke werknemer weer snel en adequaat aan het werk kan. De meeste zieke werknemers herstellen vanzelf binnen de eerste 2 weken. Ongeveer 20% blijft langer arbeidsongeschikt. De ervaring leert dat zonder begeleiding, ondersteuning of interventie een substantieel deel hiervan de WAO zal instromen. De Wet Verbetering Poortwachter kent kort samengevat de volgende voorschriften:
 • Ziektegevallen dienen op tijd gemeld te worden aan de arbodienst/ gecertificeerde bedrijfsarts.
 • De arbodienst/gecertificeerde bedrijfsarts ondersteunt leidinggevenden bij verzuimbegeleiding.
 • Er dient vastgesteld te worden of er sprake is van dreigend langdurig verzuim en in dat geval dient een probleemanalyse en een advies te worden opgesteld (6e ziekteweek).
 • Werkgever en werknemer stellen samen een Plan van Aanpak voor herstel en reïntegratie op. Hierbij is de probleemanalyse en het advies van de arbodienst/gecertificeerde bedrijfsarts de basis. Dit Plan van Aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • Werkgever en werknemer wijzen een casemanager aan.
 • Ziekmelding naar het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) doormelden in 13e ziekteweek.
 • Aanleggen van reïntegratiedossier waarin alle activiteiten en gemaakte afspraken staan vermeld.
 • Opstellen reïntegratieverslag uiterlijk na 20 maanden ziekte en samen met WAO-aanvraag opsturen naar het UWV uiterlijk met 21 maanden ziekte.

Wat kost een zieke eigenlijk voor uw bedrijf?

In Nederland kost een dagje ziek zijn gemiddeld € 250,-. Denkt u daarbij aan de kosten van het door te betalen loon, aan klanten die niet kunnen worden geholpen, aan de overdracht van werk naar collega's en vervangend personeel. Maar het zijn niet alleen financiële lasten die verzuim veroorzaakt. Ook de sfeer in uw organisatie komt onder druk te staan. Het voorkomen van verzuim is daarom belangrijk. Een ARBO-dienst heeft contact met uw zieke personeelslid.
 • Preventie medewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Een werkgever met ten hoogste 25 werknemers mag zelf de taken van een preventiemedewerker vervullen.
 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) worden de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers in kaart gebracht. Als een RI&E instrument is afgesproken in een CAO en getoetst is door een deskundige dan is geen toets meer nodig van de Arbodienst. Dit geldt bij bedrijven met in de regel ten hoogste 25 werknemers.
 • Bedrijfshulpverlening

Als werkgever moet u maatregelen nemen op gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie. Vanuit de verplichte risico-inventarisatie kunt u voor uw bedrijf een BHV-plan opstellen. Dit plan is de basis voor uw BHV-organisatie. Met minder dan 15 werknemers mag u als werkgever deze taken zelf uitvoeren en heeft u de plicht om tenminste één werknemer aan te wijzen voor vervanging bij afwezigheid. Nog niet opgeleid tot bedrijfshulpverlener? Een Arbdienst kan u van dienst zijn.
 • Melding en registratie ongevallen

Om ernstige arbeidsrisico’s te voorkomen moet de arbeidsinspectie worden geïnformeerd wanneer er sprake is van een ernstig ongeval. Melding is verplicht wanneer er sprake is van een dodelijk slachtoffer, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Verder heeft u als werkgever de plicht om een lijst bij te houden van ongevallen die leiden tot meer dan drie dagen verzuim.
 • Reïntegratie

Om werknemers de beste kansen op reïntegratie te bieden en het risico van herhaling zo veel mogelijk te voorkomen, werkt een arbodienst samen met gerenommeerde reïntegratiebedrijven, gespecialiseerd in bijvoorbeeld rugtraining, psycho-sociale hulp of andere ondersteuning. Andere aandachtsgebieden zijn: Mediation, wachtlijstbemiddeling en reïntegratie van een arbeidsgehandicapte werknemer in een andere functie.

Telefonisch bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag

« terug